متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: ‫💳 تعداد ۶۶۰۰ اسکن / ۱۰۰ هـزارتومان
قیمت: 1,000,000 ریال
تعداد صفحات: 6600 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 1,000,000 ریال
پرداخت اینترنتی