متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: 💳 تعداد ۵۰۰ اسکن / ۲۰ هـزارتومان
قیمت: 200,000 ریال
تعداد صفحات: 500 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 200,000 ریال
پرداخت اینترنتی - درگاه سامان
پرداخت اینترنتی - راه جایگزین