متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: 💳 تعداد ۱۲۰۰ اسکن / ۴۰ هـزارتومان
قیمت: 400,000 ریال
تعداد صفحات: 1200 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 400,000 ریال
پرداخت اینترنتی - درگاه سامان
پرداخت اینترنتی - راه جایگزین