متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: 💳 تعداد ۱۰۰ اسکن / ۶ هـزارتومان
قیمت: 60,000 ریال
تعداد صفحات: 100 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 60,000 ریال
پرداخت اینترنتی - درگاه سامان
پرداخت اینترنتی - راه جایگزین