متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: 💳 تعداد ۸۰ اسکن / ۱۵ هزارتومان
قیمت: 150,000 ریال
تعداد صفحات: 80 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 150,000 ریال
پرداخت اینترنتی - بازارپی
روش جایگزین - درگاه زرین پال