متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: 💳 تعداد ۵۰۰ اسکن / ۶۰ هـزارتومان
قیمت: 600,000 ریال
تعداد صفحات: 500 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 600,000 ریال
پرداخت اینترنتی - بازارپی
روش جایگزین - درگاه زرین پال