متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: 💳 تعداد ۲۰۰ اسکن / ۲۰ هـزارتومان
قیمت: 200,000 ریال
تعداد صفحات: 200 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 200,000 ریال
پرداخت اینترنتی - درگاه زرین پال