متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: 💳 تعداد ۲۰۰ اسکن / ۳۰ هـزارتومان
قیمت: 300,000 ریال
تعداد صفحات: 200 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 300,000 ریال
پرداخت اینترنتی - بازارپی
روش جایگزین - درگاه زرین پال