متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: ‫💳 تعداد ۸۰۰۰ اسکن / ۶۰۰ هـزارتومان
قیمت: 6,000,000 ریال
تعداد صفحات: 8000 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 6,000,000 ریال
پرداخت اینترنتی - بازارپی
روش جایگزین - درگاه زرین پال