متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: 💳 تعداد ۱۴۰۰ اسکن / ۱۰۰ هـزارتومان
قیمت: 1,000,000 ریال
تعداد صفحات: 1400 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 1,000,000 ریال
پرداخت اینترنتی - درگاه زرین پال