متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: 💳 تعداد ۳۳۰۰ اسکن / ۳۰۰ هـزارتومان
قیمت: 3,000,000 ریال
تعداد صفحات: 3300 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 3,000,000 ریال
پرداخت اینترنتی - بازارپی
روش جایگزین - درگاه زرین پال