متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: 💳 تعداد ۳۳۰۰ اسکن / ۲۰۰ هـزارتومان
قیمت: 2,000,000 ریال
تعداد صفحات: 3300 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 2,000,000 ریال
پرداخت اینترنتی - درگاه زرین پال