متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: 💳 تعداد ۲۲۰ اسکن / ۱۰ هـزارتومان
قیمت: 100,000 ریال
تعداد صفحات: 220 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 100,000 ریال
پرداخت اینترنتی - درگاه سامان
پرداخت اینترنتی - راه جایگزین