متن یار افزایش اعتبار

پیش فاکتور
بسته انتخابی: ‫💳 تعداد ۶۶۰۰ اسکن / ۲۰۰ هـزارتومان
قیمت: 2,000,000 ریال
تعداد صفحات: 6600 اعتبار اسکن
مالیات و عوارض: ۰ ریال
مبلغ پرداختی: 2,000,000 ریال
پرداخت اینترنتی - درگاه سامان
پرداخت اینترنتی - راه جایگزین